14 marca 2017

Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie działając na podstawie § 15, ust. 6 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu na dzień 28 marca 2017 r. na godzinę 11:00 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie, które odbędzie się w Powidzu w Restauracji "Jabłona".

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie obejmuje:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego, Sekretarza i dwóch członków Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
9. Przedstawienie propozycji kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2016 r.
10. Zatwierdzenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Witkowie.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2016 r.,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2016 r.,
3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r. wraz z oceną stosowania przez Bank Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku,
4) oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie,
5) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 r.,
6) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2016 r.,
7) zatwierdzenia kierunków działalności Banku na 2017 r.,
8) uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
9) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Witkowie,
10) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Witkowie.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
15. Zakończenie obrad Zebrania.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Witkowie