1) Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów inwestycyjnych
> o udzielenie mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki
do uzyskania kredytu inwestycyjnego, przeznaczonego na realizację inwestycji, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009r w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

> jeżeli nie posiadają pełnego zabezpieczenia kredytu,

> jednak posiadają zdolność do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz
z odsetkami,

> udzielenie poręczenia/ gwarancji uzależnione jest od niezalegania przez kredytobiorcę z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wobec Agencji z tytułu udzielonej pomocy,

> z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki ma zostać udzielone,

> zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

2) Gwarancje oraz poręczenia spłaty kredytów klęskowych
> o udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu klęskowego, mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki do uzyskania kredytu klęskowego przeznaczonego na wznowienie kosztów produkcji lub odtworzenie środków trwałych po klęskach suszy, gradobicia, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, piorunu, obsunięcie ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

> jeżeli nie posiadają pełnego zabezpieczenia kredytu,

> jednak posiadają zdolność do spłaty zabezpieczonego przez Agencję kredytu wraz
z odsetkami,

> udzielenie poręczenia/ gwarancji uzależnione jest od niezalegania przez kredytobiorcę z płatnościami z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wobec Agencji z tytułu udzielonej pomocy,

> z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja w wysokości uzależnionej od okresu, na jaki ma zostać udzielone,

> zabezpieczeniem jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.