INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO BANKOWE
(art. 111, 111a)

1.Bank działa na terenie województwa wielkopolskiego i łódzkiego. Bank działa również na terenie powiatów mogileńskiego, włocławskiego i miasta Bydgoszcz.

2. Bank Spółdzielczy w Witkowie jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu.

3. Bank Spółdzielczy w Witkowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB.

4. Bank Spółdzielczy w Witkowie nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA) wg stanu na dzień 31 grudnia 2023r. wyniosła 3,60%.

6. Informacje dotyczące opisu systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem oraz polityki wynagrodzeń.

Opis systemu zarządzania ryzykiem
Polityka wynagrodzeń

7. Bank Spółdzielczy w Witkowie nie powołał komitetu ds. wynagrodzeń ze względu na brak wymogów formalnych dotyczących powoływania tego komitetu przy uwzględnieniu skali działalności Banku.

Zasady polityki informacyjnej w Banku Spółdzielczym w Witkowie

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Witkowie za rok 2018.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Witkowie za rok 2019.

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Witkowie za rok 2020.

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Witkowie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Witkowie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Ujawnienie informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Witkowie podlegających ogłaszaniu według stanu na 31 grudnia 2023 r.