W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego, Bank Spółdzielczy w Witkowie wprowadził Zasady Ładu Korporacyjnego określone w dokumencie KNF zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki Banku, poprzez przyjęcie „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie".

Pełna treść Polityka_Ładu_Korporacyjnego_BS_Witkowo

Zasady spośród proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, których Bank nie przyjął do stosowania, znajdują się wraz z uzasadnieniem poniżej.

Oswiadczenie_Zarzadu_ZŁK_2022

Polityka Ładu Korporacyjnego jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Wyniki stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych zawarte są w Raportach Rady Nadzorczej.

Raport_RN_z_oceny_ZŁK_za_2022r.

Bank posiada uregulowaną wewnętrznie strukturę organizacyjną, która służy realizacji przyjętych przez Bank Spółdzielczy w Witkowie celów długoterminowych. Struktura zapewnia odpowiedni podział wszystkich obszarów działalności Banku pomiędzy struktury, komórki organizacyjne i osoby.

Podstawowa struktura organizacyjna – graficzne przedstawienie organizacji Banku i jego komórek organizacyjnych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi.

Statut Banku