Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Witkowie kadencji na lata 2022-2026
 

Janusz Tomczak
Przewodniczący Rady

Zenobia Jaworska
Zastępca Przewodniczącego Rady

Maria Królasik
Sekretarz Rady

Maria Dykszak
Członek Rady

Wiesława Kaźmierczak
Członek Rady

Grażyna Majchrzak
Członek Rady

Władysław Marciniak
Członek Rady

Ignacy Maroszek
Członek Rady

Paweł Lisiak
Członek Rady

 

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Zebraniu Przedstawicieli coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny.