2 maja 2018

Na podstawie § 21, pkt. 3 Statutu Banku, Zarząd Banku informuje, że Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Witkowie odbędą się w następujących terminach:
8 maja 2018 r., o godz. 1400, w Sali nr 1 w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu Gniezno, powiatu Słupca, powiatu Września oraz Miasta Poznań;
9 maja 2018 r., o godz. 1000, w Oddziale Przedecz dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta i gminy Przedecz;
9 maja 2018 r., o godz. 1300, w Oddziale Dąbie dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta i gminy Dąbie.

Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji:
    1) Mandatowo – Wnioskowej,
    2) Wyborczej.
4. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Grup Członkowskich.
6. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie”.
7. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Delegatów na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2017 r.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2017 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku.
10. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
    1) indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku,
    2) indywidualnej uprzedniej oceny kwalifikacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Ogłoszenie wyników wyborów na członków do Rady Nadzorczej i Delegatów na Zebranie Przedstawicieli Banku wraz z podjęciem uchwał w tym zakresie.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zakończenie.

Zarząd Banku serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w w/w zebraniach.