4 kwietnia 2019

Na podstawie § 21, pkt. 3 Statutu Banku, Zarząd Banku informuje, że Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Witkowie odbędą się w następujących terminach:
8 kwietnia 2019 r., o godz. 1400, w Sali nr 1 w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie powiatu Gniezno, powiatu Słupca oraz powiatu Września:
9 kwietnia 2019 r., o godz. 1030, w Oddziale Przedecz dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta i gminy Przedecz;
9 kwietnia 2019 r., o godz. 1300, w Oddziale Dąbie dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie miasta i gminy Dąbie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Wnioskowej.
4. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
5. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Grup Członkowskich.
6. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie”.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2018 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku.
9. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej następczej oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Zakończenie.

 

 


Zarząd Banku serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w w/w zebraniach.