31 stycznia 2017

   Na podstawie § 21, pkt. 3 Statutu Banku, Zarząd Banku informuje, że dnia 13 lutego 2017 r., godz. 1400 w Sali nr 1 Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie, odbędą się Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Witkowo, Gminy Powidz, Miasta Gniezno, Miasta Września oraz Miasta Poznań:

Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2016 rok.
5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną Polityki wynagradzania w Banku.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku.
9. Informacja o wnioskach polustracyjnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zakończenie

Zarząd Banku serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w w/w zebraniach.