10 marca 2016

Na podstawie § 21, pkt. 3 Statutu Banku, Zarząd Banku informuje, że dnia 21 marca 2016 r., godz. 14.00 w Sali konferencyjnej na I piętrze w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, odbędą się Zebrania Grup Członkowskich dla Członków Banku mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Witkowo, Gminy Powidz, Miasta Gniezno, Miasta Września oraz Miasta Poznań:

Porządek obrad Zebrania Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad i porządku obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2015 rok.
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok wraz z oceną funkcjonowania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną Polityki wynagradzania w Banku.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 7. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej Banku.
 9. Zatwierdzenie Procedury kwalifikacji członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie.
 10. Przedstawienie projektu zmian do Statutu Banku.
 11. Informacja o przeprowadzonej lustracji za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2014 r. oraz informacja o wnioskach polustracyjnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.
   Zarząd Banku serdecznie zaprasza wszystkich Członków do udziału w w/w zebraniach.