23 maja 2022

Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie, na podstawie § 21 pkt. 3 Statutu zawiadamia, że Zebrania Grup Członkowskich odbędą się według poniższego harmonogramu:

L.p. Data

i godzina Zebrania

Miejsce Zebrania Siedziba/teren działania Członków
1. 31.05.2022 r.

godz. 1300

Sala nr 1 w Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo powiat Gniezno, powiat Słupca oraz powiat Września
2. 1.06.2022 r.

godz. 900

siedziba OSP w Przedczu

 

Gmina Przedecz
3. 1.06.2022 r.

godz. 1200

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu Gmina Dąbie
4. 2.06.2022 r.

godz. 1100

siedziba OSP w Grabowie

 

Gmina Grabów i powiat łęczycki

 

Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Wybór Komisji:
 • Mandatowo – Wnioskowej,
 • Wyborczej.
 1. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
 2. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Grup Członkowskich.
 3. Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Delegatów na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie.
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2021 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie za 2021 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku.
 6. Przedstawienie spraw, które będą przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Informacja Komisji Wyborczej w sprawie wyników oceny odpowiedniości.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • indywidualnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku,
 • indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
 1. Zatwierdzenie Listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Delegatów na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie.
 2. Głosowanie.
 3. Ogłoszenie wyników wyborów na członków Rady Nadzorczej i Delegatów na Zebranie Przedstawicieli Banku wraz z podjęciem uchwał w tym zakresie.
 4. Wolne głosy i wnioski.
 5. Zakończenie.