17 maja 2018
Witkowo, dnia 16.05.2018r.
ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Witkowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie działając na podstawie § 15, ust. 6 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu na dzień 30 maja 2018 r. na godzinę 11:30 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie, które odbędzie się w Gościńcu Zacisze – Domanin 16 A, 62 – 660 Dąbie.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie obejmuje:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie”.
8. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie”.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok i kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2018 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. wraz z oceną stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
12. Zatwierdzenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Witkowie.
13. Informacja Zarządu o realizacji wniosków zgłoszonych podczas poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 r.,
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 r.,
  3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu  korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku,
  4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2017 r.,
  5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
  6) oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku za 2017 r.,
  7) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2017 r.,
  8) podziału zysku z lat ubiegłych,
  9) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2018 rok.
 10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2018 r.,
 11) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Witkowie,
 12) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Witkowie.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
18. Zakończenie obrad Zebrania.

Witkowo, dnia 22.05.2018 r.
UZUPEŁNIENIE
porządku obrad Zebrana Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Witkowie
       Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie działając na podstawie § 15, ust. 8 Statutu Banku zawiadamia o uzupełnieniu porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie zwołanego na dzień 30 maja 2018 r. na godzinę 11:30.

       W stosunku do przesłanego porządku obrad wprowadzono zmianę, polegającą na dodaniu punktu w następującym brzmieniu: Przedstawienie oraz przyjęcie zmiany „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie”.

     Wobec powyższego porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie oraz przyjęcie zaktualizowanej „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie”.
8. Przedstawienie oraz przyjęcie zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Witkowie”.
9. Przedstawienie oraz przyjęcie zmiany „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie”.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 rok i kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2018 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. wraz z oceną stosowania przez Bank zasad ładu korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
13. Zatwierdzenie zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Witkowie.
14. Informacja Zarządu o realizacji wniosków zgłoszonych podczas poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
15. Dyskusja nad sprawozdaniami.
16. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2017 r.,
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2017 r.,
  3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku,
  4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2017 r.,
  5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
  6) oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku za 2017 r.,
  7) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2017 r.,
  8) podziału zysku z lat ubiegłych,
  9) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2018 rok,
  10) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2018 r.,
  11) uchwalenia zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Witkowie,
  12) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku Spółdzielczego w Witkowie.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
19. Zakończenie obrad Zebrania.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Witkowie