30 kwietnia 2019
Witkowo, dnia 30.04.2019 r.
ZAWIADOMIENIE
o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli
Banku Spółdzielczego w Witkowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Witkowie działając na podstawie § 15, ust. 6 Statutu Banku zawiadamia o zwołaniu na dzień 16 maja 2019 r. na godzinę 11:00 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie, które odbędzie się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Przedczu (ul. Zamkowa 5, 62-635 Przedecz).
Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Witkowie obejmuje:
1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
2. Wybór Prezydium Zebrania: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
5. Przyjęcie porządku i Regulaminu obrad Zebrania.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
7. Przedstawienie oraz przyjęcie „Polityki oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Witkowie”.
8. Przedstawienie oraz przyjęcie „Polityki zróżnicowania członków organu zarządzającego oraz personelu w Banku Spółdzielczym w Witkowie”.
9. Przedstawienie oraz przyjęcie „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Witkowie”.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 rok i kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2019 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. wraz z oceną stosowania przez Bank        zasad ładu korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku.
13. Przedstawienie protokołu z lustracji i wniosków polustracyjnych.
14. Dyskusja nad sprawozdaniami.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2018 r.,
  2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2018 r.,
  3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r. wraz z oceną funkcjonowania zasad ładu   korporacyjnego i oceną polityki wynagradzania w Banku,
  4) udzielenia członkom Zarządu absolutorium za 2018 r.,
  5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania,
  6) oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku za 2018 r.,
  7) podziału nadwyżki bilansowej Banku za 2018 r.,
  8) zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2019 rok,
  9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć w 2019 r.,
  10) przyjęcia wniosków polustracyjnych.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
18. Zakończenie obrad Zebrania.

Zarząd Banku informuje, że materiały będące przedmiotem obrad Zebrania Przedstawicieli będą wyłożone w siedzibie Banku Spółdzielczego w Witkowie, ul. Stary Rynek 14, 62-230 Witkowo, gdzie Członek Banku ma prawo zapoznać się z tymi materiałami.

Zarząd
Banku Spółdzielczego
w Witkowie