17 listopada 2020

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • Oświadczenie Beneficjenta

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

WZÓR OŚWIADCZENIA

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem podpisy na oświadczeniu/pełnomocnictwie muszą być złożone w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi lub poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny zgodnie z zasadą reprezentacji Beneficjenta.

Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 Grudnia 2020r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie Umowy przez Fundusz.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.