18 lipca 2018

Szanowni Państwo,

15 grudnia 2017 Sejm RP przyjął „Ustawę o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”. Zgodnie z Ustawą wprowadzony zostaje nowy typ rozliczeń (płatności), polegający na tzw. mechanizmie podzielonej płatności (Split Payment).

Mechanizm ten polega na wydzieleniu przez kupującego z faktury wartości podatku VAT oraz wartości netto i przekazaniu ich odpowiednio na rachunek VAT oraz główny rachunek rozliczeniowy sprzedawcy. Co ważne, nowa metoda płatności za fakturę – zgodnie z Ustawą – będzie stosowana wyłącznie między firmami i będzie dobrowolna.

Zgodnie z zapisami Ustawy do 1 lipca 2018 Banki mają obowiązek otwarcia jednego rachunku VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klientów będącymi podmiotami gospodarczymi (na prośbę Klienta Bank może otworzyć więcej rachunków VAT). Rachunek VAT jest specjalnym rachunkiem bankowym, prowadzonym bezpłatnie, który będzie posiadał ograniczenia w dysponowaniu środkami wyłącznie na cele VAT.

Rachunek VAT, o którym mowa powyżej:

  • nie wymaga podpisania umowy (otwarty został z mocy Ustawy)
  • służy do przechowywania środków z tytułu podatku VAT i wykonywaniu operacji wskazanych w Ustawie, w tym płatności przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności
  • jest prowadzony bezpłatnie i wyłącznie w złotych Polskich (PLN)
  • jest powiązany ze wszystkimi rachunkami rozliczeniowymi tego samego Klienta w Banku (bez względu na ich liczbę)

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do Klienta, które jednak będzie można wykorzystywać na ograniczone cele – zapłatę zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłatę kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.