17 maja 2018
Uprzejmie informujemy, iż do dnia 19 maja 2018 roku przedsiębiorcy mają obowiązek zgłoszenia numeru PESEL do CEIDG wprowadzony Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 19 maja 2016 roku. Ustawa wprowadziła 2 – letni termin na uzupełnienie tych danych pod rygorem automatycznego wykreślenia z CEIDG.
Termin mija 19 maja 2018 roku pod rygorem automatycznego wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy zostali zarejestrowani w CEIDG przed 1 lipca 2011 roku i później nie dokonywali już w tym rejestrze żadnych zmian.