> o udzielnie poręczenia/gwarancji może ubiegać się rolnik,

> poręczeniem/gwarancją mogą zostać objęte projekty, realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, infrastrukturalne, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych,

> wartość udzielonago poręczenia/gwarancji mieści się w granicach od 100 000 PLN
do 10 000 000 EUR (równowartość w zł), max 80% kwoty kredytu,

> z tytułu udzielenia poręczenia/gwarancji pobierana jest prowizja,

> zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz
z deklaracją wekslową.