Kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” – Symbol nBR13

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na inwestycje w gospodarstwach rolnych produkujących ziemniaki skrobiowe na cele produkcji skrobii m.in. na:
• budowę, adaptację i modernizację obiektów na potrzeby przechowalnictwa sadzeniaków i ziemniaków skrobiowych,
• zakup maszyn i urządzeń do nawadniania pól ziemniaczanych,
• zakup sprzętu do uprawy sadzeniaka.

Kredyt może być przeznaczony na inwestycje w zakładach produkujących skrobię ziemniaczaną, m.in. na:
• budowę lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do przetwórstwa ziemniaka na skrobię,
• zakup maszyn i urządzeń dla przetwórstwa ziemniaka na skrobię,
• zakup środków transportu niezbędnych dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
• Osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• Osoby prawne.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4mln zł.
• 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł.
Udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 8 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 3 lata.