• Ubezpieczenie szkód powstałych

– w wyniku zdarzeń losowych, m.in. pożar, powódź, uderzenie pioruna
– w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji
– w trakcie akcji ratowniczych

  • Ubezpieczenie OC – ochrona przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych nieumyślnie osobom trzecim przez Ubezpieczonego oraz osoby bliskie
  • Szeroki zakres ubezpieczenia – również m.in. od skutków trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, naporu śniegu
  • Elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
  • Możliwość automatycznego wznowienia ochrony na kolejny okres