Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach :

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę albo realizujący inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego;

• Max kwota: kwota jednostkowego poręczenia nie może być wyższa niż 1.400.000,00 zł. (max 80% kwoty kredytu/pożyczki). W przypadku poręczenia udzielanego za zobowiązania jednego przedsiębiorcy wraz z innym funduszem poręczeniowym, łączna wartość poręczenia nie może przekroczyć 80% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki;

• Okres poręczenia: max do 5 lat (okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy), Zarząd Funduszu może wyrazić zgodę na udzielenie poręczenia na okres do 10 lat (okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od 0,5%, w przypadku korzystania z poręczeń z udziałem środków w ramach RPOWŚ (Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego) z udziałem pomocy de minimis prowizja 0,0%;

• Zabezpieczenie: weksel własny in blanco przedsiębiorcy wraz z deklaracją wekslową.

• Termin rozpatrzenia wniosku: Fundusz dokonuje analizy ryzyka oraz podejmuje decyzję w sprawie udzielenia poręczenia w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów.