A. Usługi w zakresie finansowania inwestycji

Firma PolSpa świadczy usługi polegające na doradztwie w zakresie doboru optymalnych form finansowania inwestycji oraz pomocy w ich pozyskaniu. Usługi firmy obejmują trzy najpopularniejsze źródła finansowania inwestycji, jakimi są:

1/ fundusze unijne
2/ kredyty
3/ leasing

Beneficjentem usług świadczonych przez firmę są przedsiębiorcy, banki, rolnicy oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

1/ Usługi w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, obejmują:
– doradztwo w wyborze właściwego programu unijnego,
– analiza i ocena szans pozyskania dofinansowania dla planowanej inwestycji,
– doradztwo w zakresie możliwości modyfikacji projektu, pod kątem optymalizacji szans pozyskania
dofinansowania,
– opracowanie biznes planów i studiów wykonalności,
– opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej, obejmującej wniosek o dofinansowanie wraz z wszystkimi załącznikami,
– formułowanie zapytań ofertowych zgodnie z wytycznymi unijnymi i Prawem Zamówieni Publicznych,
– nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie a zwłaszcza nad zgodnością wydatków projektu z budżetem i harmonogramem inwestycji,
– pełne rozliczenie projektu, obejmujące opracowanie sprawozdań i wniosków etapowych oraz wniosku o płatność końcową,
– reprezentowanie klienta wobec instytucji finansującej na wszystkich etapach pozyskiwania funduszy i realizacji projektu,.
W zakresie funduszy unijnych dostępnych w latach 2007-2013, PolSpa realizuje projekty finansowanie w z następujących programów operacyjnych:
– Regionalne Programy Operacyjnych (RPO)
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
– Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)
– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)

2/ Usługi w zakresie kredytowania inwestycji, obejmują:
– wstępną ocenę zdolności kredytowej,
– wsparcie przy wypełnianiu wniosku kredytowego,
– opracowanie biznes planu inwestycji,
– reprezentowanie klienta wobec banku kredytującego,
W zakresie kredytów PolSpa oferuje doradztwo i wsparcie w zakresie pozyskania środków finansowych zarówno z Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. jak i banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

3/ Usługi w zakresie leasingu, obejmują:
– wstępną ocenę możliwości i korzyści wynikających z finansowania inwestycji poprzez leasing,
– dobór optymalnej formy i zakresu leasingu,
– wsparcie na etapie podpisywania umowy,
– reprezentowanie klienta wobec firmy leasingowej.
W zakresie leasingu PolSpa oferuje doradztwo i wsparcie związane z finansowaniem inwestycji tą drogą. Partnerem firmy w dziedzinie leasingu jest firma SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe sp. z o.o. z Poznania.

 

Mottem firmy jest:
POZYSKAMY FUNDUSZE NA KAŻDY DOBRY PROJEKT!

B. Usługi w zakresie doradztwa gospodarczego

Firma świadczy pełen zakres doradztwa gospodarczego, obejmujący między innymi:
– sporządzanie Biznes Planów/ studiów wykonalności,
– ocena efektywności inwestycji,
– wycena wartości przedsiębiorstwa,
– zarządzanie projektami,
– przygotowywanie strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa,
– konsulting informatyczny,
– organizacja przetargów zgodnie z prawem zamówień publicznych,
– wykonywanie analiz finansowo- prawnych,
– prowadzenie badań marketingowych i socjologicznych,
– doradztwo organizacyjne i techniczne w zakresie projektów związanych
z odnawialnymi źródłami energii (elektrownie wiatrowe, wodne, słoneczne, biogazownie),
– sporządzanie audytów energetycznych,
– optymalizacja procesów wytwarzania i użytkowania energii,
– opracowywanie raportów oddziaływania na środowisko,
– obsługa procedury uzyskiwania pozwoleń środowiskowych,

C. Oferowane szkolenia

Firma zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na szkolenia oraz prowadzeniem szkoleń.
Aktualnie oferowane są następujące szkolenia:
– Fundusze unijne 2007-2013 dla przedsiębiorców.
– Fundusze unijne 2007-2013 dla rolników.
– Fundusze unijne 2007-2013 dla jednostek samorządu terytorialnego (JST),
– Warsztaty z zakresu szans pozyskania funduszy unijnych na wybrany projekt,
– Metodyka realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych,
– Jak napisać dobry biznes plan?
– Techniki sprzedaży.
– Jak założyć działalność gospodarczą?
– Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w pracy.
– Jak wybrać oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą?
– Prawo zamówień publicznych w praktyce.
– Partnerstwo publiczno-prywatne – regulacje prawne i praktyka gospodarcza.