Oferta dla beneficjentów środków UE

1. Doradztwo wstępne na etapie doboru odpowiedniego źródła finansowania inwestycji:

 • doradztwo w wyborze właściwego programu unijnego,
 • analiza i ocena szans pozyskania dofinansowania dla planowanej inwestycji,
 • doradztwo w zakresie możliwości modyfikacji projektu pod kątem optymalizacji szans pozyskania dofinansowania,
 • opracowanie koncepcji pozyskania dofinansowania z funduszy unijnych.

2. Opracowanie pełnej dokumentacji konkursowej w celu jej złożenia do Instytucji Zarządzającej danym naborem wniosków:

 • opracowanie wniosku o dofinansowanie,
 • opracowanie biznesplanu oraz studium wykonalności projektu,
 • opracowanie niezbędnych załączników stanowiących element dokumentacji konkursowej.

 

Całość dokumentacji przygotowywana jest zgodnie z wszelkimi procedurami unijnymi oraz w oparciu o wytyczne Instytucji Zarządzającej danym naborem wniosków.

3. Nadzór nad realizacją projektu dofinansowanego w ramach funduszy unijnych:

 • nadzór nad zgodnością realizacją projektu z umową o dofinansowanie,
 • opracowywanie niezbędnych dokumentów w przypadku uwag lub zapytań Instytucji Zarządzającej do beneficjenta w ramach realizowanego projektu,
 • doradztwo w zakresie rozliczenia projektu dofinansowanego z funduszy unijnych.

 

4. Pełne rozliczenie projektu realizowanego w ramach funduszy unijnych:

 • opracowanie wniosków o płatności etapowe jak i płatność końcową,
 • opracowanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji projektu,
 • nadzór nad harmonogramem płatności oraz rzeczowo-finansowym projektu, w szczególności nad zgodnością wydatków projektu z budżetem i harmonogramem inwestycji.

 

Oprócz wymienionego zakresu oferowanych usług w ramach funduszy unijnych, firma Faktorzy S.A. reprezentuje klienta wobec Instytucji Zarządzającej na wszystkich etapach pozyskiwania dotacji i realizacji projektu.

Oferta faktoringowa Faktorzy SA