Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń w ramach projektu pt. „Nowe kompetencje informatyczne wsparciem konkurencyjności Banków Spółdzielczych”.

Z przyjemnością informujemy, że Gospodarczy Bank Wielkopolski SA otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na realizację projektu pt. „Nowe kompetencje informatyczne wsparciem konkurencyjności Banków Spółdzielczych”. Umowa na realizację projektu została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt organizowany jest przy udziale i współpracy Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności 35 Banków Spółdzielczych z terenu całego kraju poprzez przeszkolenie 880 pracowników w zakresie obsługi bankowego systemu informatycznego (BSI) def3000.
W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

a. Model funkcjonowania BSI – 136 uczestników, 8 grup szkoleniowych – dla kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie BS do nowego Systemu – szkolenie 2-dniowe realizowane w Poznaniu i Bydgoszczy,

b. Szkolenie dla Opiekunów BSI i Trenerów – 396 uczestników, 33 grupy szkoleniowe – dla osób, które mają w przyszłości edukować nowych pracowników i opiekować się Systemem – szkolenie 5-dniowe realizowane w siedzibach banków,

c. Szkolenie dla Użytkowników BSI – 408 uczestników, 34 grupy szkoleniowe – dla pracowników wszystkich departamentów BS, zarówno front jak i back Office – szkolenie 4-dniowe realizowane w siedzibach banków.

Zasady udziału w projekcie:
Szkolenia dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wg następujących kategorii:
a. małe przedsiębiorstwa dotacja 80% (Bank pokrywa 20% kosztów szkolenia),
b. średnie przedsiębiorstwa dotacja 70% (Bank pokrywa 30% kosztów szkolenia).
Średni koszt uczestnictwa w szkoleniach jednego pracownika małego przedsiębiorstwa to kwota 349,79zł., a średniego to kwota 524,69zł. Opłata za szkolenie ponoszona przez Banki może zostać wniesiona w postaci mieszanej tzn. rozliczenia wydatków ponoszonych na wynagrodzenia uczestników szkoleń i gotówki.
W projekcie założono, że szkolenia dla Opiekunów i Trenerów BSI oraz Użytkowników BSI realizowane będą na terenie następujących województw:
a. wielkopolskiego
b. pomorskiego
c. zachodnio-pomorskiego
d. kujawsko – pomorskiego
e. świętokrzyskiego
f. lubelskiego.
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, mobilną salę komputerową oraz wyżywienie uczestników podczas szkolenia. Koszty ewentualnych noclegów i dojazdów pokrywa Bank delegujący pracownika.
Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy BS, którzy nie dysponują umiejętnością obsługi BSI.

Rekrutacja do projektu przebiega według poniższej procedury:
1. Bank zainteresowany skierowaniem pracowników na szkolenia wypełnia formularz zgłoszeniowy i przesyła go do Biura Projektu faxem na nr 061/ 6312186 bądź listownie na adres Biura Projektu: Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
2. o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
3. wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakończeniem rekrutacji, a umożliwia jedynie wstępne zakwalifikowanie Banku do projektu
4. po zakwalifikowaniu się do projektu pracownik Biura Projektu skontaktuje się
z Państwem, przesyłając na podany w zgłoszeniu adres mailowy listę i wzory dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji, które należy dostarczyć do Biura Projektu (będą to m.in.: aktualny odpis z KRS, formularz informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż de minimis, imienna lista uczestników szkoleń, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, deklaracja formy wniesienia wkładu własnego)
5. po otrzymaniu kompletu dokumentów dla Banku zostaje przygotowana umowa szkoleniowa, której podpisanie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniach.
Zapraszamy do udziału w projekcie. Szkolenia dla pierwszej grupy rozpoczną się pod koniec listopada br., dla kolejnych sukcesywnie aż do września 2011r. Więcej informacji wkrótce na naszej stronie internetowej: www.sgb.pl.

Banki zainteresowane udziałem w projekcie proszę o przesłanie do Biura Projektu zgłoszenia liczby osób do udziału w szkoleniach oraz zaznaczenia najdogodniejszego miejsca jego realizacji.
REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZYNA SIĘ 09.11.2009r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu w GBW SA:
– Koordynator Projektu – Pan Mariusz Mielnik
– Specjalista ds. projektu – Pani Urszula Kraska
Biuro Projektu:
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań
adres e-mail Biura Projektu : projekt.kl@sgb.pl
Tel/fax :061/ 6312 186

  Formularz zgłoszeniowy