Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

• Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę albo oddział/filię na terenie województwa mazowieckiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;

• Max kwota: (max 70% kwoty kredytu/pożyczki)
1 000 000 PLN w przypadku jednostkowego poręczenia do kredytów obrotowych
2 000 000 PLN w przypadku jednostkowego poręczenia do kredytów inwestycyjnych;

• Okres poręczenia: max do 5 lat ( okres spłaty kredytu, wydłużony o 6 miesięcy);

• Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od 1,6%; a w ramach projektu RPO WM – prowizja od 0,5%;

• Zabezpieczenie: weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.