Podstawowe warunki udzielania poręczeń przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku

  • Podmiot: rezydent będący MŚP, mający siedzibę lub koncentrujący działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Poręczenia Funduszu dotyczą również przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą;
  • Kwota: maksymalna wartość nie może przekroczyć 500.000 zł (270.000 zł ?) i 70% kwoty kredytu/pożyczki; kwota jednorazowa poręczenia nie może być wyższa niż 5% aktualnego kapitału poręczycielskiego Funduszu;
  • Okres poręczenia: max do 5 lat (okres poręczenia obejmuje okres spłaty kredytu wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy);
  • Koszty na zasadach ogólnych: prowizja za okres roczny obowiązywania poręczenia, płatna z góry za każdy kolejny rok od kwoty poręczenia – od 1,5%; dla poręczeń udzielanych z zastosowaniem pomocy de minimis ze środków EFRR w ramach projektu z RPO WK-P 2007-2013 (tylko kredyty inwestycyjne) – prowizja od 1,0%;
  • Przedsiębiorca pragnący uzyskać poręczenie składa wniosek o udzielenie poręczenia za pośrednictwem Instytucji Finansującej;
  • Decyzja o udzieleniu poręczenia podejmowana jest nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnego wniosku;
  • Cała procedura obsługi przedsiębiorcy w związku z udzielaniem poręczenia odbywa się w Instytucji Finansującej;