REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZY SPRZEDAWCA PORĘCZEŃ

I GWARANCJI FUNDUSZU PORĘCZEŃ UNIJNYCH W 2008 ROKU”

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs pod nazwą „NAJLEPSZY SPRZEDAWCA PORĘCZEŃ I GWARANCJI FUNDUSZU PORĘCZEŃ UNIJNYCH W 2008 ROKU” organizowany jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie 00-955, Al. Jerozolimskie 7, działający na podstawie statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Skarbu z dnia 27.08.2003 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. 156 poz. 1526), zwany dalej BGK.
2. Do konkursu mogą być zgłaszane poręczenia/gwarancje i regwarancje udzielone w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Ostateczny termin zgłaszania zawartych umów poręczenia lub udzielonych gwarancji/regwarancji upływa 10 stycznia 2009 roku.
3. Konkurs przeznaczony jest dla Pracowników Banków współpracujących z BGK w zakresie udzielania przez BGK poręczeń, gwarancji i regwarancji ze środków Funduszu Poręczeń Unijnych. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Umowę Poręczenia rozumie się także poręczenia udzielone w ramach umowy poręczenia portfela kredytów, udzielone gwarancje – także gwarancje dobrego wykonania kontraktu wydane w ramach umowy o udzielenie gwarancji portfela kontraktów.

§2. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy Pracownik Banku współpracującego, który został zgłoszony przez Bank, będący jego zakładem pracy, do udziału w konkursie i który w okresie trwania konkursu doprowadzi do podpisania Umów Poręczenia lub do udzielenia gwarancji lub regwarancji. Decydująca jest data podpisania Umowy lub udzielenia Gwarancji lub Regwarancji.
2. W przypadku, gdy podczas trwania konkursu jego Uczestnik przestał pracować w Banku lub zaczął pracować na innym stanowisku, pozostaje on dalej Uczestnikiem konkursu zachowując swoją dotychczasową liczbę udzielonych Umów Poręczenia i udzielonych Gwarancji i Regwarancji.

§3. Zasady Konkursu

1. Uczestnik konkursu (lub osoba wyznaczona przez Bank do obsługi konkursu) zobowiązany jest do przesyłania, na adres e-mail konkursu: konkursfpu@bgk.com.pl potwierdzenia zawarcia Umowy Poręczenia lub udzielenia Gwarancji lub Regwarancji (według wzoru będącego załącznikiem do niniejszego Regulaminu) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia ich zawarcia. Ostateczną korektę zgłoszeń można dokonać do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału roku. W potwierdzeniu tym Uczestnik konkursu będzie się posługiwał specjalnym kodem nadanym mu przez Bank.
2. W przypadku, gdy wpłyną dwa potwierdzenia tej samej Umowy Poręczenia lub udzielonej Gwarancji lub Regwarancji zgłoszone przez różne osoby, BGK zwraca się do Banku z prośbą o ustalenie osoby, która doprowadziła do zawarcia Umowy Poręczenia lub do udzielenia Gwarancji lub Regwarancji. Ustalenia dokonane przez Bank są wiążące dla Uczestników konkursu i BGK.
3. Zgłoszenie przez Bank do BGK Uczestnika konkursu oznacza, że Bank zapoznał Uczestnika konkursu z treścią Regulaminu konkursu i że Uczestnik konkursu zaakceptował jego treść i wiążący charakter.
4. Konkurs będzie przeprowadzony na terenie całego kraju.

§ 4. Nagrody w Konkursie

1. Za zajęcie 1, 2 i 3 miejsca w konkursie, Komisja Konkursowa działająca w BGK przyzna nagrody.
2. Wartość puli nagród w Konkursie wynosi 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
3. Nagrodami w konkursie są:

  • 1 nagroda główna w postaci voucheru o wartości: 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu. Voucher uprawnia do zakupu wyjazdu we wskazanym przez BGK biurze podróży, w terminie 12 miesięcy od dnia jego wystawienia.
  • 2 nagroda główna w postaci voucheru o wartości 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu. Voucher uprawnia do zakupu wyjazdu we wskazanym przez BGK biurze podróży, w terminie 12 miesięcy od dnia jego wystawienia.
  • 3 nagroda w postaci voucheru o wartości 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu. Voucher uprawnia do zakupu wyjazdu we wskazanym przez BGK biurze podróży, w terminie 12 miesięcy od dnia jego wystawienia.

4. Nie jest możliwe dokonanie zamiany nagrody na inną ani też zamiana nagrody na gotówkę.

§ 5. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do 31 stycznia 2009 r. Komisja konkursowa przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie konkursu.
2. 1 nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w okresie jego trwania, doprowadzi do podpisania największej liczby Umów Poręczenia i/lub udzielenia Gwarancji i/lub Regwarancji.
3. 2 nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w okresie jego trwania, doprowadzi do podpisania drugiej, co do ilości liczby Umów Poręczenia i/lub udzielenia Gwarancji i/lub Regwarancji.
4. 3 nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w okresie jego trwania, doprowadzi do podpisania trzeciej, co do ilości liczby Umów Poręczenia i/lub udzielenia Gwarancji i/lub Regwarancji.
5. W przypadku, gdy więcej niż jeden Uczestnik konkursu zawrze identyczną ilość Umów Poręczenia i/lub udzieli Gwarancji i/lub Regwarancji, Komisja konkursowa przyzna nagrodę temu z Uczestników konkursu, który zawarł Umowy Poręczenia i/lub udzielił Gwarancji i/lub Regwarancji łącznie o wyższej wartości.
6. W przypadku, gdy na podstawie ust. 2-5, przyznanie nagród nie będzie możliwe Komisja konkursowa ma prawo do innego podziału nagród.

§ 6. Sposób zapewnienia prawidłowości organizacji konkursu

1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu, w tym udzielaniem informacji na temat konkursu i wyłonieniem zwycięzców sprawować będzie Komisja konkursowa w składzie ustalonym przez BGK:
– przewodniczący Komisji – Robert Koziński, Dyrektor Departament Wspierania Przedsiębiorczości i Innowacji,
– wiceprzewodniczący Komisji – Małgorzata Błaszczyk, Dyrektor Departament Prawny
– członek komisji – Beata Grochowska, pracownik DWPI
– sekretarz Komisji – Magdalena Marchlewska, pracownik DWPI
2. Do kompetencji Komisji konkursowej należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników konkursu reklamacji.
3. Komisja konkursowa wyklucza uczestnika konkursu w przypadku powzięcia wiadomości iż uczestnik konkursu w czasie trwania konkursu naruszył przepisy prawa.

§ 7. Sposób, termin ogłaszania wyników i wydania nagród

1. W terminie nie później niż do 15 stycznia 2009 r. Komisja konkursowa przekaże Bankom wstępne wyniki konkursu.
2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące prawidłowości przebiegu konkursu mogą być składane przez Banki lub Uczestników konkursu drogą elektroniczną na adres elektroniczny konkursu o którym mowa w §3 ust.1, a następnie przesłane listem poleconym na adres siedziby BGK przez cały czas trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania do Banku wstępnych wyników konkursu. Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień przesłania rekalamcji w formie elektronicznej. Reklamacje wpływające po tym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji.
4. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji, za pośrednictwem Banku, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
5. Komisja konkursowa ogłosi ostateczne wyniki nie później niż do 31 stycznia 2009 r. i przekaże Bankom, informację o przyznaniu nagrody oraz ustali sposób, czas i miejsce przekazania nagród.
6. Każdy z Uczestników konkursu, któremu Komisja konkursowa przyzna nagrodę, może w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć oświadczenie, za pośrednictwem Banku, o odmowie przyjęcia nagrody.
7. Warunkiem otrzymania nagrody jest:

  • odesłanie przez Uczestnika konkursu, któremu Komisja konkursowa przyznała nagrodę, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wygranej, podpisanego oświadczenia o przyjęciu nagrody. Oświadczenie powinno zostać przekazane do BGK pocztą na adres: Bank Gospodarstwa Krajowego, ul. Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, lub faksem na nr (0-22) 583 82 77. Decyduje data wpływu listu/faksu do BGK.
  • wpłata do BGK, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wygranej, kwoty 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości nagrody. Kwotę podatku należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 11 1130 0007 0100 0000 0014 6496. W tytule przelewu należy wpisać: „Najlepszy Sprzedawca Poręczeń i Gwarancji FPU w 2008 roku”.

8. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom konkursu, którym Komisja konkursowa przyznała nagrody, najpóźniej do dnia 31 marca 2009 roku. Dzień ten będzie ostatecznym terminem odbioru nagród.
9. W przypadku niespełnienia przez Uczestników konkursu obowiązków określonych w ust. 3, BGK za pośrednictwem Banku poinformuje o wygranej następną w kolejności osobę, wybraną zgodnie z zasadami określonymi w § 5.
10. W przypadku, gdy Uczestnik konkursu, któremu Komisja konkursowa przyznała nagrodę, pomimo złożenia w wyznaczonym terminie oświadczenia, nie odbierze nagrody przed upływem terminu określonego w ust. 4, nagroda ta nie będzie przyznana innemu Uczestnikowi.
11. BGK nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę przesyłek wysyłanych w związku z prowadzeniem konkursu.

§ 8. Zasady opodatkowania

BGK zgodnie z art. 41 ust. 4, 42 ust. 1 oraz art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1, pkt 68, pobierze zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości wygranej i przekaże go, wraz ze zbiorczą deklaracją PIT-8A, do urzędu skarbowego właściwego według siedziby BGK.

§ 9. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załącznik