Nazwa Strona WWW Kontakt
Instytucje Zarządzająca i Wdrażające Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl  
  Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych www.mrr.gov.pl tel. 22 461 39 30 fax 22 461 32 60
  Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych Punkt Informacyjny Programu Infrastruktura i Środowisko   pois@mrr.gov.pl tel. 22 461 39 36 fax 22 461 31 73, tel. 22 461 35 14
  Sektor środowiska Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   info.fundusze@mos.gov.pl tel. 22 579 25 73 fax 22 579 26 20
  Sektor środowiska Instytucja Pośrednicząca : Ministerstwo Środowiska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko   info.fundusze@mos.gov.pl tel. 22 579 25 73 fax 22 579 26 20
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działania 1.12.1, 2.2, 3.1-3.3, 4.1-4.6)   fundusz@nfosigw.gov.pl tel. 22 459 00 00 fax 22 459 01 01
  Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (działania 2.1, 2.2)Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych   5priorytet@ckps.pl tel. 22 318 70 92 fax 22 356 18 17
  Sektor transportu Instytucja Pośrednicząca : Ministerstwo Infrastruktury Departament Funduszy Unii Europejskiej   pois@mi.gov.pl tel. 22 630 12 07 fax 22 630 12 04
  Centrum Unijnych Projektów Transportowych (działania 6.1-6.3, 7.1-7.5, 8.1-.4)   cupt@cupt.gov.pl tel. 22 262 05 00 fax 22 262 05 01
  Sektor energetyki Instytucja Pośrednicząca : Ministerstwo Gospodarki Departament Funduszy Europejskich   poiis@mg.gov.pl tel. 22 693 51 09 fax 22 693 40 26
  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (działania 9.1-9.3)   fundusz@nfosigw.gov.pl tel. 22 459 00 00 fax 22 459 01 01
  Ministerstwo Gospodarki (działania 9.4-9.6,10.3)Departament Funduszy Europejskich   poiis@mg.gov.pl tel. 22 693 51 09 fax 22 693 40 26
  Instytut Nafty i Gazu (działania 10.1, 10.2)   office@inig.pl tel. 12 421 00 33 fax 12 421 00 50
       
  Sektor kultury Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  poiis@mkidn.gov.pl tel. 22 42 10 302 fax 22 421 03 71
  Władza Wdrażająca Programy Europejskie (działań 11.1-11.3)   anna.zabicka@wwpe.gov.pl tel. 22 461 89 78 fax 22 461 89 66
  Sektor zdrowia Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich   zdrowie.poiis@mz.gov.pl tel. 22 522 24 32, 22 522 24 44
  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (działania 12.1 i 12.2)   biuro@csioz.gov.pl tel. 22 597 09 27 fax 22 597 09 37
  Sektor szkolnictwa wyższego Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl tel. 22 501 79 04 fax 22 501 79 85
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (działanie 13.1)   poiis@opi.org.pl tel. 22 570 14 35 fax 22 825 33 19
Instytucje Zarządzająca i Wdrażające i Pośredniczące Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności www.mrr.gov.pl po-ig@mrr.gov.pl tel.: +48 22 330 33 26, 330 33 27
fax: +48 22 330 33 60
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl sekretariat@ncbir.gov.pl tel.: +48 22 24 42 858 fax.: +48 22 20 13 408
  Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich
www.mg.gov.pl tel.: +48 22 693 51 09
  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Społeczeństwa Informacyjnego poig@mswia.gov.pl tel. +48 22 60-143-18
  Ośrodek Przetwarzania Informacji
Wdrażania Działania 1.1 i 1.3 PO IG:
www.opi.org.pl opi@opi.org.pl tel.: +48 (22) 351-70-87 tel.: +48 (22) 570-14-00
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa
www.parp.gov.pl tel.: +48 (22) 432-80-80, 652-80-80
  Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich Wydział Wdrażania Kredytu Technologicznego Wydział Finansowania Kredytu Technologicznego
www.bgk.com.pl fkt@bgk.com.pl
dpe@bgk.com.pl tel.: +48 22 522 94 10
  Polska Organizacja Turystyczna
Departament Funduszy Europejskich
www.pot.gov.pl fundusze@pot.gov.pl tel.: +48 (22) 536-70-80
  Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a
02-517 Warszawa
www.wwpe.gov.pl wwpe@wwpe.gov.pl tel.: +48 22 542 84 00, 22 542 84 01
  Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
www.mg.gov.pl +48 22 693 58 44
Instytucja Koordynująca Regionalne Programy Operacyjne:
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych , www.mrr.gov.pl tel. (022) 536 73 73
Instytucje Zarządzające, Pośredniczące i Wdrażające / Pośredniczące II stopnia dla poszczególnych RPO – Administracja samorządowa
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego www.umwd.pl tel.: (0-71) 776 90 00, 776 90 17
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl tel.: (0-56) 622-31-31, 622-29-77
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl tel.: (0-81) 742-42-77, 742-42-60
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl tel.: (0-68) 320-20-37, 320-20-37
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl tel.: (0-42) 630-17-96, 633-51-76
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego www.malopolskie.pl tel.: (0-12) 616-09-86,
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl tel.: (0-22) 618-15-77, 618-53-00
  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego www.umwo.opole.pl tel.: (0-77) 452-44-27
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl tel.: (0-17) 862-08-09, 862-08-09
  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego www.wrotapodlasia.pl tel.: (0-85) 748 51 20
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego www.woj-pomorskie.pl tel.: (0-58) 305-61-17, 301-14-12
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl tel.: 255-35-34, 207-88-88
  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego www.sejmik.kielce.pl tel.: (0-41) 342-15-49
  Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego www.warmia.mazury.pl tel.: (0-89) 523-25-52, 523-26-19
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego www.wielkopolska.mw.gov.pl info@umww.pl tel.: (61) 854-17-99,
  Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, www.um-zachodniopomorskie.pl tel.: (0-91) 480-72-80, 430-33-68

Instytucje Wdrażające , Zarządzające, Pośredniczące dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Instytucja Zarządzająca PO KL: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym www.mrr.gov.pl tel. (022) 501 50 04
  Instytucje Pośredniczące dla poszczególnych priorytetów PO KL: Priorytet I i II: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego www.mpips.gov.pl tel. (022) 693 59 54
  Priorytet III: Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Funduszy Strukturalnych www.men.gov.pl tel. (022) 628 09 86
  Priorytet IV: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich, www.nauka.gov.pl tel. (022) 529 23 01, 529 03 03
  Priorytety VI-IX: Wojewódzkie Urzędy Marszałkowskie Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego Departament Spraw Społecznych   tel. (071) 776 93 44, 776 94 36
  Urząd Marszałkowski Woj. Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej www.kujawsko-pomorskie.pl tel. (056) 656 11 30
  Urząd Marszałkowski Woj. Lubelskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego www.lubelskie.pl tel. (081) 441 68 50
  Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego www.lubuskie.pl tel. (068) 456 52 74, 456 53 14
  Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego Departament ds. PO KL www.ludzie.pl  
  Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej www.malopolskie.pl tel. (012) 299 07 00
 
  Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego www.mazovia.pl tel. (022) 597 97 51, 597 97 55
  Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych www.umwo.opole.pl tel. (077) 541 65 65, 541 65 66
 
  Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych www.wrotapodlasia.pl tel. (085) 654 82 00
  Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego www.woj-pomorskie.pl tel. (058) 326 81 90
 
  Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego www.silesia-region.pl tel. (032) 202 41 40
  Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego www.warmia.mazury.pl tel. (089) 521 97 00
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wydział Funduszy Unii Europejskiej www.wup.poznan.pl tel. (061) 846 38 51
  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Koordynacji PO KL www.wup-rzeszow.pl tel. (017) 850 92 00, 853 46 70, wew. 39
  Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego www.wup.pl tel. (091) 425 61 43
  Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro PO KL www.pokl.sbrr.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=18&strona=1&schemat=0 tel. (041) 365 62 74
  Instytucje Wdrażające / Pośredniczące II stopnia PO KL: Władza Wdrażająca Programy Europejskie   tel. (022) 461 87 39, 461 86 58
  Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich   tel. (022) 461 63 03
  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl tel. (022) 432 80 80
  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Funduszy Europejskich   tel. (022) 529 23 01, 529 23 03
  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów   tel. (022) 694 60 00
  Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych   tel. (022) 860 68 88
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Informatyzacji   tel. (022) 529 23 64
  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych   tel. (022) 295 20 00
  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku   tel. (085) 749 72 00
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku   tel. (058) 326 18 01
  Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach   tel. (032) 757 33 15
  Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach   tel. (041) 364 16 66
  Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   tel. (012) 422 98 92
  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie   tel. (081) 463 53 00
  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi   tel. (042) 633 58 78
  Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie   tel. (089) 522 79 05
  Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu   tel. (077) 441 67 01
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu   tel. (061) 846 38 19
  Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu   tel. (056) 622 86 00
  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie   tel. (022) 578 44 90
  Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze ul.   tel. (068) 456 56 08
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu   tel. (074) 840 81 93
  Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu   tel. (056) 657 14 60, 657 14 70