Podstawowe cele działalności Funduszu

 • Podstawowym zadaniem funduszu poręczeniowego jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów/pożyczek związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Celem Funduszu jest jednocześnie pośrednio przeciwdziałanie bezrobociu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacja rynku pracy na terenie poszczególnych województw poprzez pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości.
 • Przez mikro, małego i średniego przedsiębiorcę – należy rozumieć przedsiębiorcę zgodnie z klasyfikacją MSP w rozumieniu przepisów załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu – (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008r.
   
 • średnie przedsiębiorstwo:
  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro;
 • małe przedsiębiorstwo:
  • zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro;
 • mikroprzedsiębiortwso:
  • zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.
    
 • Fundusz oferuje małym i średnim firmom zabezpieczenie na ogół do 70% wartości kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość poręczenia zależy od wysokości kapitału funduszu. Większość funduszy udziela maksymalnego poręczenia o wartości od 50 do 300 tys. zł, ale występują również poręczenia o wartości powyżej tej kwoty.
 • Poręczane są kredyty obrotowe i inwestycyjne.
 • Podstawowym zabezpieczeniem dla Funduszu jest weksel własny kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.

Korzyści dla przedsiębiorców

 • Poręczenie jest formą zabezpieczenia, która zwiększa możliwość uzyskania kredytu nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach jego spłaty, a tym samym zwiększa wiarygodność kredytową klienta.
 • Z oferty Funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem.
 • Niektóre Fundusze oferują pomoc ułatwiając, przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, dostęp do zewnętrznego finansowania.
 • Dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają długiej historii kredytowej, albo wystarczających zabezpieczeń do ubiegania się o kredyt w instytucjach finansowych, a także dla dopiero rozpoczynających działalność czyli tzw. Start-upów, skierowana jest Inicjatywa JEREMIE.
  • każde poręczenie udzielone w ramach Inicjatywy JEREMIE stanowi pomoc de minimis,
  • udzielenie pomocy w ramach pomocy de minimis jest tym rodzajem pomocy, której udzielenie obwarowane jest najmniejszą ilością warunków do spełnienia,
  • kwota poręczenia nie może przekraczać określonych pułapów uzyskanej pomocy de minimis,
  • pomoc de minimis udzielona jednemu przedsiębiorstwu w okresie 3 lat nie może przekroczyć 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność z zakresu transportu drogowego 100 tys. euro.