• Poręczane są kredyty obrotowe i inwestycyjne w złotych.
  • Podstawowym zabezpieczeniem na rzecz BGK jest jedynie weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową.