Przedmiotem ubezpieczenia mogą być nieruchomości lub nieruchomości w budowie wraz ze stałymi elementami budynku, ruchomości domowe oraz odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym. Zakres ubezpieczenia obejmuje m. in. ogień i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację oraz odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym

 • Dla nieruchomości i nieruchomości w budowie zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • szkody powstałe w wyniku w wyniku zdarzeń losowych, m.in. pożar, powódź, uderzenie pioruna
  • szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji stałych elementów budynku.
 • Dla ruchomości domowych oraz stałych elementów wyposażenia znajdujących się w nieruchomości zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych, m.in. pożar, powódź, uderzenie pioruna
 • Ubezpieczyciel ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami, objętymi zakresem ubezpieczenia z wyłączeniem szkód polegających na zaginięciu ubezpieczonego przedmiotu podczas akcji ratowniczej
 • Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób bliskich

Korzyści

 • szeroki zakres ubezpieczenia – również m.in. od skutków trzęsienia ziemi, uderzenia pojazdu, naporu śniegu
 • elastyczna oferta – możliwość wyboru wariantu ubezpieczenia
 • możliwość automatycznego wznowienia ochrony na kolejny okres

Produkty powiązane

 • Rachunek depozytowy
 • Rachunek kredytowy