• Osoby, którym została wydana karta MasterCard Gold otrzymują wraz z kartą pakiety ubezpieczeń, zawierające następujące ubezpieczenia: Pakiet Bezpieczna Karta w wariancie Classic, Pakiet Bezpieczny podróżnik w wariancie Classic
 • W ramach pakietów Bezpieczna Karta Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokrywa szkody polegające na:
  • Utracie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Ubezpieczonego w wyniku kradzieży, przywłaszczenia, kradzieży z włamaniem, utraty na skutek rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zagubienia karty – od chwili jej utraty do momentu zastrzeżenia karty do kwoty 150 EURO
  • Uszczupleniu mienia w wyniku kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego gotówki pobranej z bankomatu przez Ubezpieczonego przy wykorzystaniu karty do kwoty 1.500 PLN
  • Uszczupleniu mienia Ubezpieczonego w wyniku: kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozboju, kradzieży rozbójniczej, wymuszenia rozbójniczego lub zniszczenia towarów zakupionych za pomocą karty do kwoty 1.500 PLN
 • W ramach pakietu Bezpieczny Podróżnik Towarzystwo zobowiązuje się do:
  • zwrotu niezbędnych i udokumentowanych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub wypadkiem powstałym podczas podróży poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju stałego pobytu – do kwoty 10.000 EURO
  • wypłaty określonych świadczeń w związku z następstwem nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci Ubezpieczonego lub doznania przez niego określonego rodzaju inwalidztwa – do kwoty 10.000 PLN

Zakres i warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej, zasady obejmowania ubezpieczonych (Posiadaczy/Użytkowników kart MasterCard Gold oraz MasterCard Business Gold) ochroną ubezpieczeniową, zostały określone w ,,SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PAKIET BEZPIECZNA KARTA ORAZ PAKIET BEZPIECZNY PODRÓŻNIK”.