Assistance w podróży zagranicznej ma na celu zastosowanie ubezpieczenia, którego przedmiotem są Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
 

 • Przedmiotem ubezpieczenia „Koszty leczenia i assistance podczas podróży zagranicznej” w wariancie podstawowym są:
  • koszty leczenia Ubezpieczonego oraz koszty usług assistance, poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela,
  • koszty leczenia szpitalnego (KL)
  • koszty transportu medycznego Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub do placówki medycznej na terenie RP – repatriacja medyczna
  • koszty leczenia ambulatoryjnego (LA)
  • koszty leczenia dentystycznego
  • koszty niezbędnych, zaleconych przez lekarza prowadzącego badań, zabiegów, leków i środków opatrunkowych
  • koszty protez i specjalnych środków ochronnych i pomocniczych
  • koszty transportu Ubezpieczonego do oraz z placówki medycznej oraz pomiędzy placówkami medycznymi
  • koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
  • organizacja pomocy w podróży – assistance i pokrycie jej kosztów

Kto może zostać objęty ubezpieczeniem?
 

 • Ubezpieczeniem może zostać objęta osoba, która w momencie przystąpienia do ubezpieczenia ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 roku życia
 • Klient Gospodarczego Banku Wielkopolski SA

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

W ramach ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów usług assistance Ubezpieczyciel gwarantuje:

 • pomoc medyczną,
 • transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zakwaterowanie i wyżywienie współmałżonka oraz dzieci towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej,
 • wizyta osoby bliskiej, w przypadku hospitalizacji,
 • organizacja i pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia Ubezpieczonego za granicą w celu rekonwalescencji,
 • organizacja pomocy prawnej i tłumacza,
 • opóźnienie odlotu.

Jak skorzystać z Assistance w podróży zagranicznej?

Wszyscy Klienci GBW SA mogą skorzystać z ubezpieczenia Leczenie zagranicą i assistance w podróży zagranicznej wykupując ubezpieczenie w ramach Pakietu I ubezpieczeń assistance. (link do (14)

Aby skorzystać z możliwości jakie daje Ubezpieczenie Assistance, wystarczy zadzwonić do Centrum Operacyjnego pod numery telefonów +48 22 563 12 14 lub +48 22 383 22 14 i podać numer PESEL.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UZYSKASZ:
 

 • Szczegółowych Warunkach Ubezpieczenia (SWU)
 • pod numerem infolinii: 800 888 888 (opłata jak za połączenie lokalne)
 • w oddziałach GBW SA na terenie całego kraju