CTT PW sp. z o. o. , spółka celowa Politechniki Warszawskiej kontynuuje działalność Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 86a i 86b Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, pełniąc rolę zwornika między Uczelnią a gospodarką, w szczególności w zakresie komercjalizacji wiedzy i wyników badań naukowych.

Oferuje na równych prawach usługi podmiotom gospodarczym, instytucjom publicznym i organizacjom społecznym w zakresie, w którym innowacyjność, zastosowanie badań naukowych i wiedza są im niezbędne do prowadzenia efektywnej działalności.

Z uwagi na doświadczenie zdobyte w realizacji licznych projektów, w tym – projektów europejskich i realizowanych w ramach Programów Operacyjnych POIG i POKL, domena działań CTT PW są w szczególności inicjatywy międzyregionalne i regionalne, inicjatywy klastrowe, ochrona własności intelektualnej, nowoczesne metody usprawniania produkcji i inicjowania rozwoju, wdrażanie nowych procesów technologicznych, ochrona środowiska, energetyka lokalna, bazująca na odnawialnych źródłach anergii, gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadami.

Podstawowy zakres działalności CTT PW to:

 1. Audyty technologiczne, w przedsiębiorstwach, ocena aktualnych zdolności firm do konkurowania na rynku krajowym i międzynarodowym)
 2. Inicjowanie regionalnych i międzynarodowych projektów sieciowych i konsorcyjnych, wykorzystujących potencjał naukowy i badawczy uczelni , w tym inicjacja klastrów.
 3. Oferta możliwości wdrażania wyników prac B+R i technologii w MŚP do celów rozwoju działalności gospodarczej
 4. Ocena potencjału technologicznego i potrzeb przedsiębiorstw w zakresie usprawnienia procesów technologicznych, organizacyjnych i wdrażania innowacji.
 5. Opinie eksperckie w zakresie innowacyjności produktów, procesów i technologii.
 6. Organizacja uczelnianych zespołów badawczych na potrzeby przedsiębiorstw i biznesu.
 7. Organizacja szkoleń, prac badawczo – usługowych i eksperckich dla przedsiębiorstw, władz samorządowych i instytucji centralnych.
 8. Pomoc merytoryczna w inicjowaniu innowacyjnej lub wysoko technologicznej działalności gospodarczej
 9. Opracowywanie podstawowej dokumentacji technicznej i biznesowej
 10. Przygotowanie biznes planów dla zgłaszanych przedsięwzięć
 11. Negocjacje z twórcami i inwestorem w zakresie opracowania zasad działania spółek spin-off i spin-out.
 12. Opracowywanie umów spółek spin-off i umów niezbędnych w procesie tworzenia spółki (np. korzystania z dóbr intelektualnych)
 13. Poszukiwanie zewnętrznych źródeł i mechanizmów dofinansowania przedsięwzięć.
 14. Prace przygotowawcze związane z rekrutacją personelu, pozyskaniem finansowania, lokalizacją przedsięwzięcia itd.
 15. Usługi techniczne i laboratoryjne.