Dla kogo?

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 • 1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • 2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • 3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.

Na jaki cel?

 • 1. Nabywane mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy i jest zasiedlane po raz pierwszy.
 • 2. Powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:
  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego, a dla domu jednorodzinnego 100 m2,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego, a dla domu jednorodzinnego 110 m2, w przypadku, gdy w  dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje dzieci (małoletnie, bez względu na wiek – na które zgodnie z odrębnymi przepisami pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub uczące się – do ukończenia przez nie 25 roku życia).
 • 3. Cena zakupu mieszkania nie przekracza wartości ustalonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania, średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującego dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości i wskaźnika 1,1.
 • 4. Nabywana nieruchomości położona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego ustalana jest w następujący sposób:

 • 1. 15% – dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują dzieci,
 • 2. 10% – dla małżeństw i osób samotnych – bezdzietnych

wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m2) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego ustalana jest na podstawie wartości wskaźników obowiązujących dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w banku kredytującym.

Jaka kwota kredytu?

 • 1. Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 zł;
 • 2. Maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego) i wartość zabezpieczenia.

Na jaki okres?

Kredyt udzielany jest na okres od 15 do 30 lat.

Jaka waluta?

Kredyt jest udzielony w walucie polskiej.

Jaka wysokość oprocentowania?

Oprocentowanie zgodne z obowiązującą Tabelą oprocentowania.

Jakie opłaty i prowizje?

 • 1. Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat,
 • 2. W przypadku otrzymania dodatkowego finansowego wsparcia, które przekazywane jest na spłatę kredytu, bank nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.