Kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol nKL02

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na wznowienie produkcji przez ponoszenie rzeczowych nakładów niezbędnych na przywrócenie produkcyjności po szkodach spowodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Podmioty prowadzące działalność rolniczą:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć nakładów niezbędnych na wznowienie produkcji
oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub zwierzętach gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu i wynosić więcej niż:
• 4 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych,
• 8 mln zł na wznowienie produkcji w działach specjalnych produkcji rolnej.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 4 lata.

Karencja w spłacie kredytu – 4 lata.