Kredyt na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592) – Symbol nGR

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu:
• utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie i nie większej niż 300 ha użytków rolnych,
• powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię co najmniej 1ha użytków rolnych do powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie i nie większej niż 300ha użytków rolnych.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Rolnicy indywidualni podejmujący lub prowadzący działalność rolniczą, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 90% wartości zakupu nieruchomości rolnych i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• wartości kupowanych użytków rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych użytków rolnych w danym województwie według danych GUS.
Minimalny udział środków własnych: 10% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 20 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 2 lata.