Kredyt na zakup użytków rolnych – Symbol nKZ

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na zakup użytków rolnych w celu:
• utworzenia nowego gospodarstwa rolnego o powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie i nie większej niż 300 ha użytków rolnych,
• powiększenia gospodarstwa rolnego mającego powierzchnię ogólną co najmniej 1 ha lub powierzchnię użytków rolnych nie mniejszą niż 1 ha przeliczeniowy, do powierzchni nie mniejszej od średniej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach rolnych w danym województwie i nie większej niż 300 ha użytków rolnych.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Podmioty podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą:
• osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• wartości kupowanych użytków rolnych ustalonej na podstawie średnich cen rynkowych użytków rolnych w danym województwie według danych GUS.
Minimalny udział środków własnych: 20% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 2 lata.