Kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia – Symbol nMR

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony m.in. na:
• zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do
  prowadzenia działalności rolniczej,
• zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
• zakup użytków rolnych,
• zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,
• zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki
  prowadzenia działalności rolniczej.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Osoby fizyczne, które:
• w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 roku życia,
• posiadają wykształcenie rolnicze lub mają udokumentowany 3-letni okres pracy w gospodarstwie rolnym
  lub dziale specjalnym produkcji rolnej o kierunku zgodnym z działalnością, na którą zostanie przeznaczony
  kredyt,
• mogą być rencistami, o ile prawo do renty ustalone zostało z tytułu innego niż niezdolność do pracy lub z
  tytułu częściowej niezdolności do pracy na podstawie przepisów innych niż przepisy o ubezpieczeniu
  społecznym rolników,
• nie są emerytami.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• 70% nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej i wynosić więcej niż 8 mln zł.
Minimalny udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 2 lata.