Kredyt na realizację inwestycji w ramach “Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych” – Symbol nBR10

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie lub działach specjalnych produkcji rolnej, użytkujące zespołowo maszyny i urządzenia rolnicze, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Wspólnicy spółki cywilnej mogą ubiegać się o kredyt na realizację inwestycji polegających na zespołowym użytkowaniu maszyn i urządzeń rolniczych, pod warunkiem, że są jednocześnie właścicielami lub dzierżawcami w okresach wieloletnich odrębnych gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej. W planie inwestycji uwzględniają oni użytki rolne własne i dzierżawione, w tym użytki rolne wniesione do spółki cywilnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• 70% nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej i wynosić więcej niż 8 mln zł.
Minimalny udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 8 lat.

Karencja w spłacie kredytu
– 3 lata.