Kredyt na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony m.in. na:
• zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej,
• zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
• zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,
• zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Podmioty podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą:
• osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• 70% nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej i wynosić więcej niż 8 mln zł.
Minimalny udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 2 lata.