Kredyt na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych – Symbol nOR

Przeznaczenie kredytu:

Kredyt może być przeznaczony m.in. na:

  • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej,
  • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
  • zakup własności użytków rolnych Skarbu Państwa,
  • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,
  • zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

Osoby fizyczne podejmujące lub prowadzące działalność rolniczą, z wyłączeniem emerytów i rencistów.

Kwota kredytu/udział środków własnych:

Kwota kredytu nie może przekroczyć 95% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł. Minimalny udział środków własnych 5% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 3 lata.