Kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol nKL01

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na wznowienie produkcji przez ponoszenie nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po szkodach spowodowanych w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Podmioty prowadzące działalność rolniczą:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych oszacowanej przez Komisję powołaną przez wojewodę i wynosić więcej niż:
• 4 mln zł w gospodarstwach rolnych,
• 8 mln zł w działach specjalnych produkcji rolnej.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 8 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 2 lata.