Kredyt inwestycyjny dla przedsięwzięć w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i usług dla rolnictwa – symbol nIP
Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów – Symbol nIP

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt na inwestycje w gospodarstwie rolnym lub działach specjalnych produkcji rolnej może być przeznaczony m.in. na:
• zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności rolniczej,
• zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
• zakup użytków rolnych,
• zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,
• zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Kredyt może zostać przeznaczony na zakup przez producentów rolnych prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej:
• akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków,
• udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasieniania na podstawie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Podmioty podejmujące lub prowadzące określoną działalność:
• osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• 70% nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej i wynosić więcej niż 8 mln zł.
• 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł,
• 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 4 mln zł.
Minimalny udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 8 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 2 lata.