Kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.) – Symbol nGP

Przeznaczenie kredytu:
Kredyt może być przeznaczony na inwestycje dla potrzeb działalności prowadzonej przez grupę m.in. na:
• zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia działalności przez grupę,
• zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia działalności rolniczej,
• zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej,
• sfinansowanie nabycia akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:
Grupy producentów rolnych utworzone zgodnie z ustawą o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

Kwota kredytu/udział środków własnych:
Kwota kredytu nie może przekroczyć:
• 80% nakładów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych i wynosić więcej niż 4 mln zł,
• 70% nakładów inwestycyjnych w działach specjalnych produkcji rolnej i wynosić więcej niż 8 mln zł,
• 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych i wynosić więcej niż 16 mln zł,
• 80% wartości akcji lub udziałów i wynosić więcej niż 5 mln zł.
Udział środków własnych: 20%-30% nakładów inwestycyjnych.

Maksymalny okres spłaty kredytu – 15 lat.

Karencja w spłacie kredytu – 3 lata.