Co to znaczy „de minimis”?pld_plus_baner_v2.jpg
De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR). W przypadku gwarancji pomoc de minimis stanowi 13,33% kwoty udzielonej gwarancji.

Dla kogo?
Gwarancja może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:
1) będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom, zgodnie z definicją unijną:
3.JPG

2) który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z dnia 28.12.2006 r.),
3) kwota wnioskowanej pomocy de minimis (13,33% kwoty gwarancji) nie może przekraczać dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR w branży transportowej w skali 3 lat; sposób wyliczenia wartości pomocy: kwota gwarancji w PLN x 13,33% x średni kurs EUR NBP z dnia udzielenia gwarancji),
4) kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych -> posiada w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową,
5) nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub innego, dedykowanego przedsiębiorcom.
Dzięki temu z kredytowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, maja krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaki cel?
Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania).

Ile?
Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

Na jaki okres?
Gwarancje mogą być udzielana na okres do 2 lat i 3 miesięcy.

Za ile?
Dla gwarancji udzielonych w roku 2013, za pierwszy rok obowiązywania gwarancji prowizja za wydanie gwarancji wynosi 0,0%. BGK zakłada, że prowizja za drugi rok gwarancji wynosić będzie 0,5%.

Jak zabezpieczyć?
Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

Dlaczego warto?
Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń,
Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji,
Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej.
Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.