Przeznaczenie kredytu:

Kredyt może być przeznaczony m.in. na:

  • zakup, budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją budynków lub budowli służących do prowadzenia produkcji rolnej,
  • zakup lub instalację maszyn, urządzeń lub wyposażenia służącego do prowadzenia produkcji rolnej,
  • zakup użytków rolnych,
  • zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich,
  • zakup i instalację lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej.

Podmioty mogące ubiegać się o kredyt:

Podmioty podejmujące lub prowadzące określoną działalność:

  • osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • osoby prawne,
  • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Kwota kredytu/udział środków własnych:

Kwota kredytu nie może przekroczyć 80% nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł,
Minimalny udział środków własnych 20% nakładów inwestycyjnych.

Okres spłaty kredytu – nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat.

Karencja w spłacie kredytu – dowolna.

Wysokość pomocy ARiMR w formie częściowej spłaty kapitału:

  • jako suma zdyskontowanych płatności nie może być wyższa niż 35% kwoty udzielonego kredytu, natomiast nominalna kwota pomocy nie może być wyższa niż 75 tys. zł,

  • wypłacana jest w dwóch ratach: I rata w wysokości 75% kwoty pomocy – po zrealizowaniu inwestycji, jej rozliczeniu i uruchomieniu działalności, II rata w wysokości 25% kwoty pomocy – na koniec okresu kredytowania w celu ostatecznej spłaty kapitału kredytu, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia udzielenia kredytu.