Centra transferu technologii (CTT) to zróżnicowana organizacyjnie grupa nie nastawionych na zysk jednostek doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, realizujących programy wsparcia transferu i komercjalizacji technologii i wszystkich towarzyszących tym procesom zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu (stąd częsta nazwa jednostki pomostowe), ma zaowocować adaptacją nowoczesnych technologii przez działające w regionie małe i średnie firmy, a tym samym przyczynić się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych.

Zasady funkcjonowania Centrum Transferu Technologii
Podstawowe cele działalności CTT to:

 • waloryzacja potencjału naukowo-innowacyjnego w regionie, tworzenie baz danych i rozwijanie sieci kontaktów między światem nauki i gospodarki,
 • opracowywanie studiów przedinwestycyjnych, obejmujących rozpoznanie zalet nowych produktów i technologii oraz porównanie ich ze znajdującymi się na rynku substytutami, ocenę wielkości potencjalnego rynku, oszacowanie kosztów produkcji i dystrybucji oraz niezbędnych nakładów inwestycyjnych,
 • identyfikacja potrzeb innowacyjnych podmiotów gospodarczych (audyt technologiczny) – patrz pakiet „Audyt technologiczny i jego rola w firmie”
 • popularyzacja, promocja i rozwój przedsiębiorczości technologicznej.

Do głównych zadań CTT należy informowanie o prowadzonych na uczelniach pracach badawczych oraz poszukiwanie możliwości sprzedaży wyników, jak również poszukiwanie partnerów lub zleceniodawców na kolejne przedsięwzięcia. CTT stanowią próbę pozyskania dodatkowych funduszy dla uczelni, umożliwiającą częściowe uniezależnienie się od finansowania ze środków publicznych.

Ośrodki transferu technologii o znaczeniu regionalnym zostały włączone do europejskiej sieci transferu technologii IRC (ang. Innovation Relay Center). IRC Polska to ogniwo łączące polskich przedsiębiorców i naukowców z ponadnarodową siecią instytucji wspierających i promujących możliwości oraz osiągnięcia technologiczne swoich klientów. W poszczególnych regionach Polski zlokalizowane są konsorcja IRC – instytucje naukowe, ośrodki akademickie i prywatne przedsiębiorstwa, które w ramach Sieci IRC, wspierają innowacyjność jednostek gospodarczych i potencjał gospodarczy obszaru ich działalności. Regionalne konsorcja IRC poprzez współpracę z instytutami badawczymi i przedsiębiorstwami przemysłowymi z obszaru macierzystego, wspomagają identyfikację ich potrzeb technologicznych, oferując odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne lub wspierają w upowszechnianiu ich osiągnięć technologicznych za granicą.

Obecnie działają w Polsce cztery ośrodki:
IRC North-East Poland (woj. lubelskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie),
IRC Central Poland (woj. łódzkie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie),
IRC South Poland (woj. małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie) i
IRC West Poland (woj. dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie) Ich wspólnym zadaniem jest wspomagać rozwój gospodarczy i wzmacniać potencjał innowacyjny w przynależnych do nich regionach poprzez współpracę z przedsiębiorstwami, instytutami badawczo-naukowymi, uniwersytetami itp. w zakresie:

 • promowania technologii podnoszących wydajność i jakość produkowanych wyrobów,
 • określenia potencjału firm, instytucji i ich potrzeb technologicznych,
 • poszukiwania odpowiednich rozwiązań i partnerów zagranicznych,
 • wspomagania podczas wszystkich etapów procesu transferu technologii – od negocjacji, poprzez doradztwo z zakresu zagadnień prawnych i finansowych, aż po wdrożenie.

Korzyści dla przedsiębiorców współpracujących z ośrodkami transferu technologii
Stymulujący presję innowacyjną rozwój gospodarki opartej na wiedzy powoduje wzrost znaczenia i pogłębiającą się specjalizację ośrodków transferu technologii. CTT są naturalnym partnerem parków i inkubatorów technologicznych, preinkubatorów, funduszy ryzyka i innych instytucji, w realizacji programów wspierania innowacyjności gospodarki. Część zadań dotyczących wsparcia technologicznego i biznesowego innowacyjnych firm, może być realizowana przez pracowników CTT, w tym: 

 1. dostęp do baz danych i informacji technologicznej,
 2. doradztwo technologiczne i patentowe,
 3. pośrednictwo w kontaktach z twórcami techniki,
 4. pozyskiwanie funduszy grantowych na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych,
 5. poszukiwanie partnerów i pośrednictwo kooperacyjne,
 6. promocja firm i rozwijanych projektów,
 7. pomoc w zakresie certyfikacji i ochrony prawnej.

Ośrodki IRC oferują przedsiębiorstwom:

 • audyt technologiczny,
 • pomoc w znalezieniu partnera – oferenta technologii,
 • pomoc doradczą

Charakterystykę Centrów Transferu Technologii opracowano na podstawie Opracowania : Centrum Wspierania Biznesu w Gdyni, biuro lokalne Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość Oddział Terenowy w Gdańsku, PARP, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy Data opracowania: autor ostatniej aktualizacji: 28/12/2007 ConsulTriX Krystyna Górak
Całość opracowania dostępna jest na stronie www.konkurencyjnosc.gov.pl

Niniejszy dokument aktualizowany jest w ramach projektu własnego PARP pt. „Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)”, realizowanego w ramach poddziałania 1.1.1 Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetowych.

Źródła informacji

 1. Włosiński W., „Transfer Technologii”, Forum Transferu Technologii, artykuł dostępny pod adresem: http://www.fundacja-intech.org.pl/forum/2006-08-28_wwlosinski.php,
 2. Matusiak K, „Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć” PARP, Warszawa 2005,
 3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, „Dofinansowywanie przedsięwzięć innowacyjnych – program INCOME”, tekst dostępny pod adresem: http://www.fnp.org.pl/programy_zakonczone/dofinansowanie_income.html,
 4. Matusiak K., „Stan polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2006 r.” SOOIPP Annual – 2006, Łódź/Poznań/Warszawa/Wrocław 2006 – raport dostępny pod adresem: http://www.sooipp.org.pl/pliki/Anual_06.pdf,
 5. Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, „Centra Transferu Technologii” – artykuł dostępny pod adresem:http://www.sooipp.org.pl/pliki/osrodki/ctt_opis.pdf,
 6. Ośrodki przekazu Innowacji w Polsce (Innovation Relay Center in Poland) http://www.irc.org.pl/pl/,
 7. Ogólnopolska Sieć Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MŚP – STIM http://www.stim.org.pl/siec_stim/.