W październiku 2011 roku kończy się realizacja projektu „Nowe kompetencje informatyczne wsparciem konkurencyjności w bankach spółdzielczych”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Bankowość to jedna z tych dziedzin, gdzie nowoczesne technologie informacyjne są koniecznością, aby z jednej strony spełnić oczekiwania klientów, a z drugiej sprostać rosnącej konkurencji. Jednocześnie posiadanie nowoczesnego bankowego systemu informatycznego (BSI) to za mało aby osiągać sukcesy, konieczne jest ukształtowanie wysokich kompetencji personelu banku obsługującego system.
Odpowiedzią na te oczekiwania jest projekt realizowany od listopada 2009 roku przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu w partnerstwie z Bankowym Ośrodkiem Doradztwa i Edukacji Sp.z o.o. w Poznaniu.
Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności Banków Spółdzielczych poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi bankowego systemu informatycznego def3000 i rozszerzenie kompetencji informatycznych kadr bankowych.
Projekt realizowany jest zgodnie z określonym harmonogramem i zaplanowaną liczbą uczestników poprzez kompleksowe szkolenie w 3 blokach tematycznych od „ogółu do szczegółu”.
Warsztatowy charakter szkoleń przy komputerach i samodzielne obsługiwanie BSI przez uczestników pod nadzorem trenera gwarantuje nabycie wiedzy i umiejętności obsługi BSI, a tym samym osiagnięcie założonych rezultatów i celów Projektu.
Dzięki wykształceniu w danym banku trenerów i opiekunów BSI, którzy będą mogli przekazywać nabytą wiedzę swoim kolegom w pracy, zapewniona zostanie trwałość rezultatów i efektywność nakładów na szkolenia.
Dotychczas przeprowadzone szkolenia świadczą o dużym zainteresowaniu jego uczestników i są dobrze oceniane.
Realizacja projektu jest cennym doświadczeniem dla jego organizatorów, a wiedza zdobyta podczas tej edycji szkoleń może w przyszłości owocować konstruowaniem i realizacją kolejnych projektów. Odbieramy wiele sygnałów świadczących o zainteresowaniu Banków Spółdzielczych kontynuowaniem tego typu szkoleń.

Mariusz Mielnik
Koordynator Projektu
Gospodarczy Bank Wielkopolski SA