Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
EUR 4,2051 4,4654
GBP 4,9583 5,2062
USD 3,8412 4,0335
zobacz pełne notowanie

Polityka informacyjna


INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO BANKOWE
(art. 111, 111a)

1. Bank Spółdzielczy w Witkowie prowadzi działalność na terenie województwa wielkopolskiego, a także na terenie powiatów mogileńskiego, łęczyckiego, poddębickiego, kutnowskiego, włocławskiego i miasta Bydgoszcz.

2. Bank Spółdzielczy w Witkowie jest zrzeszony z SGB-Bankiem S.A. z siedzibą w Poznaniu.

3. Bank Spółdzielczy w Witkowie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB.

4. Bank Spółdzielczy w Witkowie nie prowadzi działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Stopa zwrotu z aktywów netto (ROA) wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 0,54%.

6. Informacje dotyczące opisu systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń, spełnieniu przez członków rady nadzorczej i zarządu wymogów określonych w art. 22aa Ustawy Prawo bankowe, ogłaszane są w Informacji z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Witkowie za dany rok, w ramach realizacji postanowień Polityki informacyjnej Banku.

7. Bank Spółdzielczy w Witkowie nie powołał komitetu ds. wynagrodzeń ze względu na brak wymogów formalnych dotyczących powoływania tego komitetu przy uwzględnieniu skali działalności Banku.


Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Witkowie za rok 2018.drukuj